Fezan Plus

Samenstelling: 60g/l tebuconazool + 166g/l chloorthalonil
Formulering: SC
Verpakking: 4 x 5 L
Toelatingsnummer: 13859N, W0

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden: 

Toepassings
Gebied

Te bestrijden organisme

Dosering (middel) per toepassi ng 

Maximaal aantal toepassing en per teeltcyclus 

Maxima
al aantal
liter
middel per ha per teeltcycl us 

Minimum
interval tussen toepassing en in dagen

Veiligheidster mijn in dagen 

Wintertar we

Fusarium en zwartschimm
els1

3 l/ha

1

6 l/ha

-

35

Septoria tritici

3 l/ha

2

7

1 zwartschimmels: (Alternaria spp and Cladosporium spp.)

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing van dit product uitsluitend toegestaan wanneer in percelen die grenzen aan oppervlaktewater gebruik wordt gemaakt van minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen.
 
 

Toepassingsvoorwaarden

Resistentiemanagement
Dit middel bevat de werkzame stof chloorthalonil en tebuconazool. Chloorthalonil behoort tot de chloronitrilen. De Frac code is M5. Tebuconazool behoort tot de triazolen (DMIfungiciden). De Frac code is 3.
Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees aandachtig het etiket met productinformatie vóór gebruik. 
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. 
Fezan Plus® is een product van Oxon Italia S.p.A. 

Designed by Pedro
Scroll to Top