Tebucur 250 EW

Samenstelling: 250g/l tebuconazool
Formulering: EW
Verpakking: 4 x 5 L
Toelatingsnummer: 14138N, W0

 

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden 

Toepassingsgebied

Te bestrijden organisme

Dosering (middel) per toepassi ng 

Maximaal aantal toepassing en per teeltcyclus

Maxima
al aantal
liter
middel per ha per teeltcycl us

Minimum
interval tussen toepassing
en in dagen

Veiligheidster mijn in dagen 

Wintertar we

Aarfusarium1 

1 L/ha

1

1

-

35 dagen 

Winter- en
zomerger
st

Aarfusarium1 

0,75-1
L/ha

1

1

-

35 dagen 

Koolzaad

Phoma2

1 L/ha

2

2

21

56 dagen

Spikkelziekte3 , Rattenkeutelzie kte4

1 L/ha

1

-

56 dagen

  1. Aarfusarium (Fusarium spp.)
  2. Phoma (Phoma lingam)
  3. Spikkelziekte (Alternaria brassicae)
  4. Rattenkeutelziekte (Sclerotinia sclerotiorum)

 
Toepassingsvoorwaarden

Resistentiemanagement
Dit middel bevat de werkzame stof tebuconazool. Tebuconazool behoort tot de triazolen. De Frac code is 3.

Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.
 
Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing in de teelt van wintertarwe, winter- en zomergerst uitsluitend toegestaan wanneer in percelen die grenzen aan oppervlaktewater gebruik wordt gemaakt van minimaal 75% driftreducerende spuitdoppen.

Om in het water levende organismen te beschermen is de toepassing in de teelt van koolzaad uitsluitend toegestaan wanneer in percelen die grenzen aan oppervlaktewater  gebruik wordt gemaakt van minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees aandachtig het etiket met productinformatie vóór gebruik. 
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. 
Tebucur® is een product van Globachem NV. 

 

Designed by Pedro
Scroll to Top