Solofol

Samenstelling: 80% folpet
Formulering: WG (Water dispergeerbaar granulaat)
Verpakking: 10 kg
Toelatingsnummer: 14507 N

 

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel toegepast door middel van een gewasbehandeling:

  1. In de onbedekte teelt van wijndruif

Bij de interpretatie van wat valt onder bovengenoemde teelten is uitgegaan van de Definitielijst toepassingsgebieden gewasbeschermingsmiddelen, versiejuni 2010.

Veiligheidstermijn:

De termijn tussen de laatste behandeling en de oogst mag niet korter zijn dan:
- 28 dagen voor wijndruif

Dit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing in de teelt van druiven op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan wanneer in de eerste 20 meter grenzend aan het oppervlaktewater het middel verspoten wordt met een Venturidop met ventilatorstand laag, waarbij de laatste gewasrij éénzijdig in de richting van het perceel bespoten dient te worden, in combinatie met een teeltvrije zone van 4,5 meter (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij tot aan de insteek van de sloot).

 

GEBRUIKSAANWIJZING

Toepassingen

Wijndruif ter bestrijding van valse meeldauw (Plasmopara viticola).

Het middel preventief toepassen zodra de omstandigheden voor aantasting kritisch worden. Herbehandelen om de 7 tot 10 dagen, afhankelijk van weersomstandigheden en ziektedruk.

Dosering : 1,8 kg middel per ha, opgelost in 1000 tot 1200 liter water per hectare.

In totaliteit mogen er maximaal 10 behandelingen per groeiseizoen worden uitgevoerd.

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen. 
Solofol® is een geregistreerd handelsmerk van Belchim Crop Protection. 
Last update of this page December 2014.

Designed by Pedro
Scroll to Top