Duurzaam

Naast de goede werking van een middel, is ook het tox- en ecotox profiel zeer belangrijk.  Door producten met een gunstig profiel te kiezen, die niet alleen vandaag, maar ook morgen nog aan de nodige eisen zullen voldoen, biedt Belchim Crop Protection oplossingen aan voor een duurzame gewasbescherming.

Creatief

Belchim creëert oplossingen, benut kansen en staat bekend om een “thinking out of the box” mentaliteit. Met een hoog niveau van technische ondersteuning, weet Belchim het verschil te maken. Met een gezonde markt -kennis die de echte noden van de markt weet te determineren, is Belchim Crop Protection in staat de juiste oplossingen aan te reiken.

Innovatief

Innovatie maakt deel uit van het DNA van Belchim Crop Protection. Het succes van onze oplossingen spruit voort uit een mengeling van verschillende factoren, waaronder onderzoek en ontwikkeling waarbij intensief geluisterd en samengewerkt wordt met onze klanten. Dit helpt ons om onze strategische beslissingen te nemen in lijn met de behoeften van de markt.

Belchim Crop Protection, your partner in crop protection

Difcor 250 EC

Samenstelling: 250g/l difenoconazool
Formulering: EC
Verpakking: 4 x 5 L, 12 x 1 L
Toelatingsnummer: 13740N, W1

 

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden. 

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied

Werkzaamheid getoetst op

Dosering* middel per toepassing 

Maximaal aantal toepassingen per
12 maanden

Minimum interval tussen toepassingen in dagen

Veiligheidstermijn in dagen 

Appel

schurft1

0,2 L/ha

4

10

14

Peer

schurft2

0,2 L/ha

4

10

14

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.
1 Appelschurft (Venturia inaequalis)  2 Perenschurft (Venturia pirina)

 

Overige toepassingsvoorwaarden

Het middel toepassen in 200-1000 liter water per ha.

Om in het water levende organismen en niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is de toepassing op percelen die grenzen aan oppervlaktewater alleen toegestaan na 1 mei. Er moet dan gebruik gemaakt worden van:  

  1. een windhaag op de rand van het rijpad in combinatie met het éénzijdig bespuiten van de laatste bomenrij en een maximale frequentie van viermaal per teeltseizoen, of
  2. een Venturidop in de eerste 20 meter grenzend aan de watergang in combinatie met een eenzijdige bespuiting van de laatste bomenrij en een maximale frequentie van viermaal per teeltseizoen.

 
Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is de toepassing in de teelt van appel en peer als schimmelbestrijdingsmiddel uitsluitend toegestaan wanneer op percelen die niet grenzen aan oppervlaktewater gebruik wordt gemaakt van één van de volgende driftreducerende technieken:

  1. Dwarsstroomspuit met reflectiescherm
  2. Dwarsstroomspuit + Venturidop + éénzijdig spuiten laatste bomenrij
  3. Tunnelspuit;
  4. Wannerspuit met reflectiescherm.

 

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stof difenoconazool. Difenoconazool behoort tot de triazolen (DMI fiungiciden). De Frac code is 3.
Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees aandachtig het etiket met productinformatie vóór gebruik. 
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. 
Difcor® 250 EC is een product van Globachem NV. 

 

Designed by Pedro
Scroll to Top