Ranman Top

Samenstelling: 160g/l cyazofamid
Formulering: SC
Verpakking: 2 x 10 L, 6 x 2 L
Toelatingsnummer: 13467N, W3

 

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied

Werkzaamheid getoetst op

Dosering* middel per toepassing 

Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden 

Minimum interval tussen toepassingen in dagen

Veiligheidstermijn in dagen 

Aardappelen 

Aardappelziekte1

0,5 L/ha

6 (bij voorkeur 2 blokken van 3 toepassingen) 

5

1

  1. Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen. 1 Aardappelziekte (Phytophthora infestans).

 
Het gebruik in de teelt van vruchtgroenten van Cucurbitaceae met eetbare schil, aubergine, tomaat, bloemisterijgewassen, laanbomen, coniferen, sierheesters, bos- en haagplantsoen, vaste planten, de bedekte veredeling en zaadteelt en de onbedekte veredeling en zaadteelt van akkerbouwgewassen (met uitzondering van aardappel, mais, granen en graszaadteelt, hop en olifantsgras), groentegewassen, kruiden en sierteeltgewassen  is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassing/en geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied

Werkzaamheid aannemelijk tegen

Dosering* middel per toepassing 

Maximale dosering  middel per toepassing

Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden

Minimum
interval tussen toepassingen in dagen

Veiligheidstermijn in dagen 

Vruchtgroenten van Cucurbitaceae met eetbare schil (bedekte teelt)

Valse meeldauw2

0,042% (42 mL per
100 L water)

0,5 L/ha

6 (bij voorkeur
2 blokken van
3
toepassingen) 

7

3

Aubergine 
(bedekte teelt)

Tomatenziekte3

0,042% (42 mL per
100 L water)

0,5 L/ha

6 (bij voorkeur
2 blokken van
3
toepassingen) 

7

3

Tomaat 
(bedekte teelt)

Tomatenziekte3

0,042% (42 mL per
100 L water)

0,5 L/ha

6 (bij voorkeur
2 blokken van
3
toepassingen) 

7

3

Bloemisterijgewassen

Takphytophthora,  valse meeldauw4

0,5 L/ha

0,5 L/ha

7

-

Laanbomen
(onbedekte teelt)

Takphytophthora,  valse meeldauw4

0,5 L/ha

0,5 L/ha

7

-

Coniferen
(onbedekte teelt)

Takphytophthora,  valse meeldauw4

0,5 L/ha

0,5 L/ha

7

-

Sierheesters
(onbedekte teelt)

Takphytophthora,  valse meeldauw4

0,5 L/ha

0,5 L/ha

7

-

Bos- en haagplantsoen  (onbedekte teelt)

Takphytophthora,  valse meeldauw4

0,5 L/ha

0,5 L/ha

7

-

Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)

Takphytophthora,  valse meeldauw4

0,5 L/ha

0,5 L/ha

7

-

Veredeling en zaadteelt  (bedekte teelt)

Takphytophthora,  valse meeldauw4

0,5 L/ha

0,5 L/ha

7

-

Veredeling en
zaadteelt van akkerbouwgewassen (met uitzondering van aardappel, mais, granen en
graszaadteelt, hop en olifantsgras), groentegewassen, kruiden en sierteeltgewassen (onbedekte teelt)

Takphytophthora, 
valse meeldauw4 

0,5 L/ha

0,5 L/ha

7

-

  1. Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.
  2. valse meeldauw (Pseudoperonospora cubensis)
  3. tomatenziekte (Phytophthora infestans)
  4. valse meeldauw (Peronospora spp.)

 

Overige toepassingsvoorwaarden

Bij veldtoepassingen uitgevoerd met een handspuit dienen geschikte  beschermende kleding en handschoenen te worden gedragen tijdens zowel het mengen en laden als tijdens de spuittoepassing.
Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden in de volgende teelten:
− de teelt van bloemisterijgewassen;
− de onbedekte teelt van laanbomen;
− de onbedekte teelt van coniferen;
− de onbedekte teelt van sierheesters;
− de onbedekte teelt van bos- en haagplantsoen.

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing in de teelt van laanbomen op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van: 

  1. een techniek uit tenminste de klasse DRT90, of
  2. een standaard axiaal- of dwarsstroomspuit in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 10 meter (gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij of de laatste boom in de rij tot aan de insteek van de sloot). In deze teeltvrije zone mogen gewassen geteeld worden van tenminste dezelfde hoogte als het te bespuiten gewas,  waarin geen gewasbeschermingsmiddelen worden gespoten. 

 
Resistentiemanagement
Dit middel bevat de werkzame stof cyazofamide. Cyazofamide behoort tot de cyanoimidazolen. De Frac code is 21. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees aandachtig het etiket met productinformatie vóór gebruik. 
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. 
Ranman Top® is een product van ISK Biosciences Europe NV. 

 

 

Designed by Pedro
Scroll to Top