Milcozeb DG

Samenstelling: 75% mancozeb
Formulering: WG
Verpakking: 10 KG
Toelatingsnummer: 13586N, W1

Wettelijk Gebruiksvoorschrift 

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied

Werkzaamheid getoetst op

Dosering* middel per toepassing 

Maximale dosering  middel per toepassing

Maximaal aantal toepassingen per
teeltcyclus of
per 12 maanden

Minimum
interval tussen toepassingen in dagen

Veiligheidstermijn in dagen of uiterst gewasstadium waarop toegepast mag worden

Aardappelen
(onbedekte teelt)

Aardappelziekte1

2,0 kg/ha

2,0 kg/ha

8 per teeltcyclus

7

7

Wintertarwe
(onbedekte teelt)

Bruine roest2
Bladvlekkenziekte3

2,0 kg/ha

2,0 kg/ha

3 per teeltcyclus

14

42

Zomertarwe
(onbedekte teelt)

Bruine roest2
Bladvlekkenziekte3

2,0 kg/ha

2,0 kg/ha

3 per teeltcyclus

14

42

Appel
(onbedekte teelt)

Schurft4

0,133-0,2 % (133-200 gr in 100 liter water)a

2,0 kg/ha

4 per 12
maanden

10b

28

14c

Peer
(onbedekte teelt)

Schurft5

0,167-0,2 % (167-200 gr in 100 liter water)a

2,0 kg/ha

4 per 12
maanden

10b

28

14c

Uien 
(onbedekte teelt) 

Valse meeldauw6

2,5 kg/ha

2,5 kg/ha

4 per teeltcyclus

14c dagen (voor begin bolvorming, BBCH 41) 

28

7 dagen (na begin bolvorming, BBCH 41) 

Sjalotten
(onbedekte teelt)

Valse meeldauw6

2,5 kg/ha

2,5 kg/ha

4 per teeltcyclus

14c dagen (voor begin bolvorming, BBCH 41) 

28

2,5 kg/ha

 7c dagen (na begin bolvorming, BBCH 41)  

Bloembollen en bloemknollen
(onbedekte teelt) 

Vuur7

2,0 kg/had

2,0 kg/had

8 per teeltcyclus

 14 dagen (voor begin bolvorming,B BCH 41) 

-

7 dagen (na begin bolvorming, BBCH 41) 

Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt) 

Japanse roest8 Pelargonium
roest9

0,3%
(300gr in 100 liter water)

2,0 kg/ha

4 per 12
maanden

14c dagen (voor verschijnen
eerste bloemknoppe
n, BBCH 51) 

-

2,0 kg/ha

7 dagen (na verschijnen
eerste bloemknoppe n, BBCH 51) 

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen. a Voor spuitvolumes van 400-1000 L water/ha moet een spuitconcentratie van 0,2% aangehouden worden.  b in combinatie met een toegelaten systemisch product. c Om een gesloten spuitschema te houden het middel afwisselen met een ander daartoe toegelaten middel op basis van een andere actieve stof. d in combinatie met een ander daartoe toegelaten product op basis van een andere actieve stof.

 1. Aardappelziekte (Phytophthora infestans)
 2. Bruine roest (Puccinia recondita)
 3. Bladvlekkenziekte (Septoria tritici)
 4. Schurft (Venturia inaequalis)
 5. Schurft (Venturia pirina)
 6. Valse meeldauw (Peronospora destructor)
 7. Vuur (Botrytis spp.)
 8. Japanse roest (Puccinia horiana)
 9. Pelargonium roest (Puccinia pelargonii zonalis)

 
 

Overige toepassingsvoorwaarden

In de teelt van aardappelen, wintertarwe, zomertarwe, uien en sjalotten het middel toepassen met een volume van 200-400 L water/ha.

In de teelt van peer het middel toepassen met maximaal 1200 L water/ha

In de teelt van bloemisterijgewassen toepassen in een maximumvolume van 670 L water/ha. 

Om spuitresidu op het geoogste product van bloemisterijgewassen te voorkomen ruim (4 weken) voor het oogsttijdstip stoppen met de bespuitingen of overgaan op andere producten.

Gebruik van dit middel in grondwaterbeschermingsgebieden is niet toegestaan in de teelt van appels, peren en bloemisterijgewassen.
Gebruik van dit middel in Bloembollen en bloemknollen is niet toegestaan op zandgronden voor zover gelegen in de bloembollenstreek.
Onder zandgronden worden verstaan de volgende eenheden van de Bodemkaart van Nederland 1 : 250.000 (G.G.L. Steur, F. de Vries en C. van Wallenburg, Stichting voor Bodemkartering, Wageningen, 1985):

 1. enkelvoudige eenheden met een code waarin Z voorkomt;
 2. associaties van twee enkelvoudige eenheden waarvan een of beide eenheden een code hebben waarin Z voorkomt;                       -          associaties van meerdere enkelvoudige eenheden met codes waarin A3 of A4 voorkomt.

Onder de bloembollenstreek wordt verstaan het gebied zoals is aangegeven in de Bodemkartering van Nederland, nr. 58.2, deel XI (dr. K. van der Meer, 1952).

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing in appels en peren op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan na 1 mei en indien gebruik wordt gemaakt van de volgende drift reducerende spuittechnieken: * Venturi doppen in combinatie met 1-zijdige bespuiting van de laatste bomenrij in de richting van het perceel
* windhaag op de rand van het rijpad en éénzijdig bespuiten van de laatste bomenrij in de richting van het perceel * tunnelspuit

Dit middel is schadelijk voor natuurlijke vijanden. Vermijd onnodige blootstelling.

In verband met mogelijke gewasschade wordt een toepassing op het peren ras Conference afgeraden.

In de teelt van aardappel bij voor Phytophthora gunstige omstandigheden en/ of op vatbare rassen, na de 2de of de  3de bespuiting overgaan op een ander voor de Phytophthora bestrijding in aardappelen toegelaten middel teneinde een goede bescherming van de knol te verkrijgen. 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees aandachtig het etiket met productinformatie vóór gebruik. 
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. 
Milcozeb® DG is een product van Indofil Industries (Netherlands) BV 

 

Designed by Pedro
Scroll to Top