Battle Delta

Samenstelling: 200g/l diflufenican + 400g/l flufenacet
Formulering: SC
Verpakking: 4 x 5 L
Toelatingsnummer: 15091N, W0

 

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel als voor of na opkomst toepassing in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden 

Toepassingsgebied

Te bestrijden organisme

Dosering (middel) per toepassing 

Maximale dosering  (middel) per toepassing

Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus 

Wintertarwe

Breedbladige onkruiden, windhalm1 en straatgras2

0,3-0,43 L/ha

0,43 L/ha

1

Wintergerst

Breedbladige onkruiden, windhalm1 en straatgras2

0,3-0,43 L/ha

0,43 L/ha

1

Winterrogge

Breedbladige onkruiden, windhalm1 en straatgras2

0,3-0,43 L/ha

0,43 L/ha

1

Triticale

Breedbladige onkruiden, windhalm1 en straatgras2

0,3-0,43 L/ha

0,43 L/ha

1

  1. Windhalm (Apera spica venti)
  2. Straatgras (Poa annua)

 

Toepassingsvoorwaarden

Bij de bespuiting moet overlap van de spuitbanen worden vermeden.

Bij na-opkomst toepassing in wintertarwe, wintergerst, winterrogge en triticale kan BATTLE DELTA  invloed hebben op de kiemkracht van geoogst zaad.

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing in de teelt van wintertarwe, wintergerst, winterrogge en triticale uitsluitend toegestaan wanneer in perceelsstroken die grenzen aan oppervlaktewater in de eerste 14 m vanaf de insteek van de sloot gebruik wordt gemaakt van minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen.

Om niet tot de doelsoorten behorende terrestrische planten te beschermen is toepassing uitsluitend toegestaan wanneer in perceelsstroken die niet grenzen aan oppervlaktewater in de eerste 14 m van het gewas, gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij, gebruik wordt gemaakt van minimaal 50% drift reducerende spuitdoppen in combinatie met een kantdop.
 

Volggewassen

In normale vruchtopvolgingen zijn er geen beperkingen ten aanzien van de keuze van het volggewas. Na een kerende grondbewerking tot 20 cm diep kunnen graan, koolzaad of mosterd worden ingezaaid. 

Vervanggewassen

Bij mislukken van de teelt kunnen na een kerende grondbewerking maïs, suikerbieten of erwten worden gezaaid, mits de zaai plaatsvindt tenminste 100 dagen na toepassing van BATTLE DELTA. 
 

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stoffen diflufenican en flufenacet. Diflufenican behoort tot de Nicotinanaliden. De HRAC code is F1. Flufenacet behoort tot de oxyacetamiden. De HRAC code is K3. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees aandachtig het etiket met productinformatie vóór gebruik. 
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. 
Battle Delta® is een product van Cheminova A/S. 

Designed by Pedro
Scroll to Top